Loading…

  Browse real estate listings by cities in Friesland:


Wilaard Wilaard by categories
Oud-Beets Oud-Beets by categories
Miedum Miedum by categories
Jonkershuizen Jonkershuizen by categories
Exmorra Exmorra by categories
Brongerga Brongerga by categories
Allingawier Allingawier by categories
Aalsum Aalsum by categories
Abbega Abbega by categories
Abbengawier Abbengawier by categories
Achlum Achlum by categories
Aegum Aegum by categories
Aekinga Aekinga by categories
Akkerwoudsterbroek Akkerwoudsterbroek by categories
Akkrum Akkrum by categories
Akmarijp Akmarijp by categories
Aldeboarn Aldeboarn by categories
Aldtsjerk Aldtsjerk by categories
Allardsoog Allardsoog by categories
Allenga Allenga by categories
Almenum Almenum by categories
Ameland Ameland by categories
Anjum Anjum by categories
Annaburen Annaburen by categories
Appelscha Appelscha by categories
Arkens Arkens by categories
Arum Arum by categories
Atzeburen Atzeburen by categories
Augsbuurt Augsbuurt by categories
Augustinusga Augustinusga by categories
Baaiduinen Baaiduinen by categories
Baard Baard by categories
Baarderburen Baarderburen by categories
Baburen Baburen by categories
Baijum Baijum by categories
Bakhuizen Bakhuizen by categories
Bakkeveen Bakkeveen by categories
Balk Balk by categories
Ballum Ballum by categories
Bantega Bantega by categories
Bartlehiem Bartlehiem by categories
Beers Beers by categories
Beetgum Beetgum by categories
Beetgumermolen Beetgumermolen by categories
Beetsterzwaag Beetsterzwaag by categories
Benedenknijpe Benedenknijpe by categories
Bergumerdam Bergumerdam by categories
Berlikum Berlikum by categories
Birdaard Birdaard by categories
Blauwhuis Blauwhuis by categories
Blauwverlaat Blauwverlaat by categories
Blesdijke Blesdijke by categories
Blessum Blessum by categories
Blija Blija by categories
Boelenslaan Boelenslaan by categories
Boer Boer by categories
Boijl Boijl by categories
Bokkum Bokkum by categories
Boksum Boksum by categories
Bollingawier Bollingawier by categories
Bolsward Bolsward by categories
Bontebok Bontebok by categories
Boornbergum Boornbergum by categories
Bornwird Bornwird by categories
Bozum Bozum by categories
Brakkenpolder Brakkenpolder by categories
Brandeburen Brandeburen by categories
Brantgum Brantgum by categories
Breezanddijk Breezanddijk by categories
Britsum Britsum by categories
Britswert Britswert by categories
Broek Broek by categories
Broeksterwoude Broeksterwoude by categories
Buitenpost Buitenpost by categories
Buitenstverlaat Buitenstverlaat by categories
Burgum Burgum by categories
Burgwerd Burgwerd by categories
Burum Burum by categories
Buttinga Buttinga by categories
Cornjum Cornjum by categories
Cornwerd Cornwerd by categories
Damwoude Damwoude by categories
De Blesse De Blesse by categories
De Blokken De Blokken by categories
De Bult De Bult by categories
De Hoeve De Hoeve by categories
De Tike De Tike by categories
De Valom De Valom by categories
De Veenhoop De Veenhoop by categories
De Wilgen De Wilgen by categories
Dedgum Dedgum by categories
Deersum Deersum by categories
Deinum Deinum by categories
Delfstrahuizen Delfstrahuizen by categories
Dijken Dijken by categories
Dijksterburen Dijksterburen by categories
Dokkum Dokkum by categories
Dokkumer Nieuwe Zijlen Dokkumer Nieuwe Zijlen by categories
Dongjum Dongjum by categories
Doniaburen Doniaburen by categories
Doniaga Doniaga by categories
Donkerbroek Donkerbroek by categories
Drachten Drachten by categories
Drachtstercompagnie Drachtstercompagnie by categories
Driesum Driesum by categories
Drogeham Drogeham by categories
Dronrijp Dronrijp by categories
Ferwerd Ferwerd by categories
Ferwoude Ferwoude by categories
Finkum Finkum by categories
Firdgum Firdgum by categories
Fochteloo Fochteloo by categories
Follega Follega by categories
Folsgare Folsgare by categories
Formerum Formerum by categories
Foudgum Foudgum by categories
Franeker Franeker by categories
Friens Friens by categories
Frieschepalen Frieschepalen by categories
Gaast Gaast by categories
Gaastmeer Gaastmeer by categories
Garyp Garyp by categories
Gauw Gauw by categories
Genum Genum by categories
Gerkesklooster Gerkesklooster by categories
Gersloot Gersloot by categories
Goënga Goënga by categories
Goëngahuizen Goëngahuizen by categories
Goingarijp Goingarijp by categories
Gooium Gooium by categories
Gorredijk Gorredijk by categories
Goutum Goutum by categories
Greonterp Greonterp by categories
Grouw Grouw by categories
Gytsjerk Gytsjerk by categories
Hallum Hallum by categories
Hantum Hantum by categories
Hantumeruitburen Hantumeruitburen by categories
Hantumhuizen Hantumhuizen by categories
Harich Harich by categories
Harkema Harkema by categories
Harkezijl Harkezijl by categories
Harlingen Harlingen by categories
Hartwerd Hartwerd by categories
Haskerdijken Haskerdijken by categories
Haskerhorne Haskerhorne by categories
Haule Haule by categories
Haulerwijk Haulerwijk by categories
Hayum Hayum by categories
Hee Hee by categories
Heeg Heeg by categories
Heerenveen Heerenveen by categories
Hemelum Hemelum by categories
Hemert Hemert by categories
Hempens Hempens by categories
Hemrik Hemrik by categories
Herbaijum Herbaijum by categories
Hiaure Hiaure by categories
Hichtum Hichtum by categories
Hieslum Hieslum by categories
Hijum Hijum by categories
Hilaard Hilaard by categories
Hindeloopen Hindeloopen by categories
Hinnaard Hinnaard by categories
Hitzum Hitzum by categories
Hogebeintum Hogebeintum by categories
Hollum Hollum by categories
Holwerd Holwerd by categories
Hommerts Hommerts by categories
Hoorn Hoorn by categories
Hoornsterzwaag Hoornsterzwaag by categories
Horp Horp by categories
Houtigehage Houtigehage by categories
Húns Húns by categories
Hurdegaryp Hurdegaryp by categories
Idaerd Idaerd by categories
Idsegahuizum Idsegahuizum by categories
Idserdaburen Idserdaburen by categories
Idskenhuizen Idskenhuizen by categories
Idzega Idzega by categories
IJlst IJlst by categories
IJpecolsga IJpecolsga by categories
IJsbrechtum IJsbrechtum by categories
Indijk Indijk by categories
It Fliet It Fliet by categories
It Heidenskip It Heidenskip by categories
Itens Itens by categories
Janum Janum by categories
Jellum Jellum by categories
Jelsum Jelsum by categories
Jirnsum Jirnsum by categories
Jislum Jislum by categories
Jistrum Jistrum by categories
Jonkerslân Jonkerslân by categories
Jorwerd Jorwerd by categories
Joure Joure by categories
Jousterp Jousterp by categories
Jouswier Jouswier by categories
Jutrijp Jutrijp by categories
Kaard Kaard by categories
Kampen Kampen by categories
Katlijk Katlijk by categories
Kimswerd Kimswerd by categories
Kinum Kinum by categories
Klooster-Lidlum Klooster-Lidlum by categories
Kolderwolde Kolderwolde by categories
Kollum Kollum by categories
Kollumerpomp Kollumerpomp by categories
Kollumerzwaag Kollumerzwaag by categories
Kooihuizen Kooihuizen by categories
Kootstertille Kootstertille by categories
Kornwerderzand Kornwerderzand by categories
Kortehemmen Kortehemmen by categories
Koudehuizum Koudehuizum by categories
Koudum Koudum by categories
Koufurdurigge Koufurdurigge by categories
Kûbaard Kûbaard by categories
Landerum Landerum by categories
Langedijke Langedijke by categories
Langelille Langelille by categories
Langezwaag Langezwaag by categories
Langweer Langweer by categories
Legemeer Legemeer by categories
Lekkum Lekkum by categories
Lemmer Lemmer by categories
Lichtaard Lichtaard by categories
Lies Lies by categories
Lioessens Lioessens by categories
Lions Lions by categories
Lippenhuizen Lippenhuizen by categories
Loënga Loënga by categories
Lollum Lollum by categories
Longerhouw Longerhouw by categories
Luinjeberd Luinjeberd by categories
Lutkewierum Lutkewierum by categories
Luxwoude Luxwoude by categories
Makkinga Makkinga by categories
Makkum Makkum by categories
Mantgum Mantgum by categories
Marrum Marrum by categories
Marssum Marssum by categories
Menaldum Menaldum by categories
Metslawier Metslawier by categories
Midlum Midlum by categories
Midsland Midsland by categories
Minnertsga Minnertsga by categories
Mirns Mirns by categories
Moddergat Moddergat by categories
Molkwerum Molkwerum by categories
Mûnein Mûnein by categories
Munnekeburen Munnekeburen by categories
Munnekezijl Munnekezijl by categories
Nes Nes by categories
Niawier Niawier by categories
Nieuwe Bildtzijl Nieuwe Bildtzijl by categories
Nieuwebrug Nieuwebrug by categories
Nieuwehorne Nieuwehorne by categories
Nieuweschoot Nieuweschoot by categories
Nij Beets Nij Beets by categories
Nijeberkoop Nijeberkoop by categories
Nijega Nijega by categories
Nijehaske Nijehaske by categories
Nijeholtpade Nijeholtpade by categories
Nijeholtwolde Nijeholtwolde by categories
Nijelamer Nijelamer by categories
Nijemirdum Nijemirdum by categories
Nijetrijne Nijetrijne by categories
Nijezijl Nijezijl by categories
Nijhuizum Nijhuizum by categories
Nijkerk Nijkerk by categories
Nijland Nijland by categories
Noordbergum Noordbergum by categories
Noordwolde Noordwolde by categories
Oentsjerk Oentsjerk by categories
Offingawier Offingawier by categories
Oldeberkoop Oldeberkoop by categories
Oldeboorn Oldeboorn by categories
Oldeholtpade Oldeholtpade by categories
Oldeholtwolde Oldeholtwolde by categories
Oldelamer Oldelamer by categories
Oldeouwer Oldeouwer by categories
Oldetrijne Oldetrijne by categories
Olterterp Olterterp by categories
Oost-Vlieland Oost-Vlieland by categories
Oosterbierum Oosterbierum by categories
Oosterend Oosterend by categories
Oosterlittens Oosterlittens by categories
Oostermeer Oostermeer by categories
Oosternijkerk Oosternijkerk by categories
Oosterstreek Oosterstreek by categories
Oosterwierum Oosterwierum by categories
Oosterwolde Oosterwolde by categories
Oosthem Oosthem by categories
Oostmahorn Oostmahorn by categories
Oostrum Oostrum by categories
Opeinde Opeinde by categories
Oppenhuizen Oppenhuizen by categories
Osingahuizen Osingahuizen by categories
Oude Bildtzijl Oude Bildtzijl by categories
Oude Leije Oude Leije by categories
Oudega Oudega by categories
Oudehaske Oudehaske by categories
Oudehorne Oudehorne by categories
Oudemirdum Oudemirdum by categories
Oudkerk Oudkerk by categories
Oudwoude Oudwoude by categories
Ouwster-Nijega Ouwster-Nijega by categories
Ouwsterhaule Ouwsterhaule by categories
Paesens Paesens by categories
Parrega Parrega by categories
Peins Peins by categories
Peperga Peperga by categories
Piaam Piaam by categories
Pietersbierum Pietersbierum by categories
Pingjum Pingjum by categories
Poppingawier Poppingawier by categories
Raard Raard by categories
Rauwerd Rauwerd by categories
Ravenswoud Ravenswoud by categories
Reahûs Reahûs by categories
Reitsum Reitsum by categories
Ried Ried by categories
Rien Rien by categories
Rijs Rijs by categories
Rijtseterp Rijtseterp by categories
Rinsumageest Rinsumageest by categories
Rohel Rohel by categories
Roodhuis Roodhuis by categories
Roodkerk Roodkerk by categories
Roordahuizum Roordahuizum by categories
Rotstergast Rotstergast by categories
Rotsterhaule Rotsterhaule by categories
Rottevalle Rottevalle by categories
Rottum Rottum by categories
Ruigahuizen Ruigahuizen by categories
Ryptsjerk Ryptsjerk by categories
Sandfirden Sandfirden by categories
Schalsum Schalsum by categories
Scharneburen Scharneburen by categories
Scharnegoutum Scharnegoutum by categories
Scharsterbrug Scharsterbrug by categories
Scherpenzeel Scherpenzeel by categories
Schettens Schettens by categories
Schiermonnikoog Schiermonnikoog by categories
Schingen Schingen by categories
Schoterzijl Schoterzijl by categories
Schraard Schraard by categories
Schuilenburg Schuilenburg by categories
Seeryp Seeryp by categories
Sexbierum Sexbierum by categories
Siegerswoude Siegerswoude by categories
Sijbrandaburen Sijbrandaburen by categories
Sijbrandahuis Sijbrandahuis by categories
Sint Annaparochie Sint Annaparochie by categories
Sint Jacobiparochie Sint Jacobiparochie by categories
Sint Nicolaasga Sint Nicolaasga by categories
Slappeterp Slappeterp by categories
Slijkenburg Slijkenburg by categories
Sloten Sloten by categories
Smalle Ee Smalle Ee by categories
Smallebrugge Smallebrugge by categories
Snakkerburen Snakkerburen by categories
Sneek Sneek by categories
Snikzwaag Snikzwaag by categories
Sondel Sondel by categories
Sonnega Sonnega by categories
Spanga Spanga by categories
Spannum Spannum by categories
Stavoren Stavoren by categories
Steggerda Steggerda by categories
Stiens Stiens by categories
Strand Strand by categories
Stroobos Stroobos by categories
Suameer Suameer by categories
Suawoude Suawoude by categories
Surhuisterveen Surhuisterveen by categories
Surhuizum Surhuizum by categories
Swichum Swichum by categories
Teerns Teerns by categories
Ter Idzard Ter Idzard by categories
Terband Terband by categories
Tergracht Tergracht by categories
Terhorne Terhorne by categories
Terkaple Terkaple by categories
Ternaard Ternaard by categories
Teroele Teroele by categories
Terschelling Terschelling by categories
Terwispel Terwispel by categories
Terzool Terzool by categories
Tibma Tibma by categories
Tirns Tirns by categories
Tjalhuizum Tjalhuizum by categories
Tjalleberd Tjalleberd by categories
Tjerkgaast Tjerkgaast by categories
Tjerkwerd Tjerkwerd by categories
Triemen Triemen by categories
Twijzel Twijzel by categories
Twijzelerheide Twijzelerheide by categories
Tytsjerk Tytsjerk by categories
Tzummarum Tzummarum by categories
Uitwellingerga Uitwellingerga by categories
Veenklooster Veenklooster by categories
Veenwouden Veenwouden by categories
Veenwoudsterwal Veenwoudsterwal by categories
Vegelinsoord Vegelinsoord by categories
Vierhuizen Vierhuizen by categories
Vinkega Vinkega by categories
Vlieland Vlieland by categories
Vrouwenparochie Vrouwenparochie by categories
Waaksens Waaksens by categories
Waaxens Waaxens by categories
Warfstermolen Warfstermolen by categories
Warga Warga by categories
Warns Warns by categories
Warstiens Warstiens by categories
Wartena Wartena by categories
Waskemeer Waskemeer by categories
Weidum Weidum by categories
Welsrijp Welsrijp by categories
West aan Zee West aan Zee by categories
West-Terschelling West-Terschelling by categories
Westergeest Westergeest by categories
Westhem Westhem by categories
Westhoek Westhoek by categories
Wetzens Wetzens by categories
Wier Wier by categories
Wierum Wierum by categories
Wieuwerd Wieuwerd by categories
Wijckel Wijckel by categories
Wijnaldum Wijnaldum by categories
Wijnjewoude Wijnjewoude by categories
Wijns Wijns by categories
Winsum Winsum by categories
Wirdum Wirdum by categories
Witmarsum Witmarsum by categories
Wolsum Wolsum by categories
Wolvega Wolvega by categories
Wommels Wommels by categories
Wonneburen Wonneburen by categories
Wons Wons by categories
Workum Workum by categories
Woudsend Woudsend by categories
Wouterswoude Wouterswoude by categories
Wytgaard Wytgaard by categories
Ypecolsga Ypecolsga by categories
Ysbrechtum Ysbrechtum by categories
Zandhuizen Zandhuizen by categories
Zurich Zurich by categories
Zwaagwesteinde Zwaagwesteinde by categories
Zwagerbosch Zwagerbosch by categories
Zweins Zweins by categories
Wanswerd Wanswerd by categories
Oosterzee Oosterzee by categories
Ureterp Ureterp by categories
Boornzwaag Boornzwaag by categories
Sint Johannesga Sint Johannesga by categories
Grauwe Kat Grauwe Kat by categories
Mildam Mildam by categories
Tijnje Tijnje by categories
Oranjewoud Oranjewoud by categories
Oudeschoot Oudeschoot by categories
De Knipe De Knipe by categories
Jubbega Jubbega by categories
Leeuwarden Leeuwarden by categories